Sprawozdanie z Walnego zebrania Zarządu SPZD

W dniu 7 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo=Wyborcze Delegatów Kół SPZD kończące VI (2005-2008) i inaugurujące VII (2008-2011) kadencję naszego Stowarzyszenia. W VI kadencji SPZD zostało powołane do życia w marcu 2007 r. Koło Lubuskie, zrzeszające głównie krajanów z Medenic, Rychcic, Słońska i Wróblowic. Poza Kołem Lubuskim z siedzibą w Nowym Miasteczku k. Nowej Soli, w skład SPZD wchodzą ogniwa terenowe w Bytomiu, Krośnie, Legnicy, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu oraz Koło Członków Korespondentów, do którego należą krajanie rozproszeni po Polsce i świecie. Liczba członków SPZD ogółem wynosi około 350, w tym Koło Korespondentów liczy 102 byłych mieszkańców pow. drohobyckiego.

W sprawozdaniu z działalności ZG SPZD w okresie 11.06.2005-7.06.2008 napisano m.in.: „Mimo naszych starań o rozwój liczbowy Stowarzyszenia, zestawienie liczby zrzeszonych na początku i na końcu kadencji dało wynik ujemny. Jest to niestety tendencja stała, wynikająca z naturalnego biegu rzeczy. Nie powinno nas to jednak zwalniać, w dalszym trwaniu SPZD, z okazywania dbałości o jego stan liczbowy. Tym bardziej że nie zrzeszonych Krajanów, urodzonych w okresie międzywojennym i w czasie wojny, jest Bogu dzięki jeszcze dużo. Można także sięgać do młodszych zasobów pokoleniowych, których drzewa genealogiczne posiadają gałęzie w powiecie drohobyckim. W kadencji 2008-2011 starajmy się więc pozyskać dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej każdego, kto głęboko nosi w sercu ziemię rodzinną – swoją lub swoich przodków.” Napisano w nim również o realizacji Uchwały VI Walnego Zebrania Spr. – Wyb. z 11.06. 2005 r.: „Upamiętnienie nazw geograficzno-historycznych oraz nazwisk wybitnych córek i synów ziemi drohobyckiej zakończyło się mimo podejmowania starań, jedynie nadaniem ulicy w Wałbrzychu nazwy: Drohobycka. We Wrocławiu po 4 miesiącach oczekiwania, w wymuszonej monitem odpowiedzi Barbara Zdrojewska, przewodnicząca Rady Miejskiej, napisała łaskawie, że powinniśmy wskazać ulicę, której ma być nadana nazwa wraz ze szkicem sytuacyjnym tego fragmentu miasta. Żarty? Nie. Tak traktuje się we Wrocławiu Kresowian, kresy i pionierów tego miasta stamtąd pochodzących. Kresowianom pozostaje pamiętać o tym podczas wyborów. Szczegóły dotyczące oceny VI kadencji i kierunków działalności SPZD w kadencji VII (2008-2011) zostaną przedstawione na łamach Biuletynu SPZD Nr 3, który ukaże się drukiem w grudniu 2008 r. W skład ZG SPZD na nową kadencję zostali wybrani: Jan Rybotycki – prezes; Romuald Kołudzki-Stobbe – wiceprezes; Jerzy M. Pilecki – wiceprezes; Paweł Bryszkowski – sekretarz; Zbigniew Chudzian – skarbnik; członkowie wybieralni – Adam Czupkiewicz, Roman Kinarz, Adam Mędrzycki i Tadeusz Skrężyna. W skład ZG SPZD weszli również z racji pełnienia funkcji przewodniczących Zarządów Kół SPZD: Władysław 0lszewski-Bytom, Irena Konieczko-Krosno, Roman Lorenz – Legnica, Tadeusz Ostrowski – Nowe Miasteczko k. Nowej Soli, Irena Froch – Wałbrzych, Alicja Królikowska – Wrocław. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zdzisława Hoszowska – przewodnicząca, Lidia Dębska – członkini, Jerzy Pomersbach – członek. Nowo wybrany ZG SPZD powołał ponownie na redaktora naczelnego „Ziemi Drohobyckiej” i przewodniczącego Komisji Historycznej ZG SPZD – Jerzego M. Pileckiego; na przewodniczącego Koła Korespondentów SPZD – Władysława Olszewskiego; na redaktora naczelnego Biuletynu SPZD – Jana Rybotyckiego, który dobierze sobie współpracowników i przedstawi ich Czytelnikom w Biuletynie Nr 3 (grudzień 2008).

J.R.

ARCHIWUM