Terminarz zebrań Zarządu Głównego i Kół Terenowych SPZD w roku 2017

 TERMINAŻ ZEBRAŃ SPZD

Zebrania  Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej SPZD w roku 2017

Zebrania Zarządu Głównego SPZD w roku 2017 odbędą się w terminach:
23 marca, 17 czerwca, 23 września i 16 grudnia (zawsze w sobotę) w godzinach 11 – 15.
Zebrania ZG SPZD są otwarte i odbywają się we Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej 90,
Spotkań kół terenowych SPZD w 2017 r.

Koło Terenowe SPZD w Krośnie
Zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 11:00 w siedzibie NSZZ „Solidarność ” w Krośnie przy ul. Słowackiego 4 (II piętro).

Koło Terenowe SPZD w Legnicy
Zebrania odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca (lub następny w wypadku święta) o godz. 15:00 (w miesiącach kwiecień – wrzesień o godz. 16:00) w sali Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy przy ul. Okrzei 10.

Koło Terenowe SPZD w Nowym Miasteczku (Koło Lubuskie)
Zebrania odbywają się w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17:oo w remizie OSP Nowe Miasteczko przy ul. Głogowskiej 13.

Koło Terenowe SPZD w Wałbrzychu
Zebrania odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 15:00 w świetlicy środowiskowej w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 1.

Koło Terenowe SPZD w Warszawie
Zebrania odbywają się w ostatni wtorek każdego miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia w godzinach 10:00 – 13:00 w Klubie Seniora w filii Domu Kultury Dzielnicy OCHOTA w Warszawie przy ul. Słupeckiej 4.

Koło Terenowe SPZD we Wrocławiu
Zebrania odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 15:30 w sali parafialnej kościoła św. Augustyna we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 90.

Koło Członków Korespondentów
Przewodniczący: Władysław Olszewski,
kontakt telefoniczny: (0048) 75 642 39 23

lub  e-mail: drukarniabol@poczta.onet.pl

 

2 DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA > Zebrania spzd

Sprawozdanie z Walnego zebrania Zarządu SPZD

W dniu 7 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo=Wyborcze Delegatów Kół SPZD kończące VI (2005-2008) i inaugurujące VII (2008-2011) kadencję naszego Stowarzyszenia. W VI kadencji SPZD zostało powołane do życia w marcu 2007 r. Koło Lubuskie, zrzeszające głównie krajanów z Medenic, Rychcic, Słońska i Wróblowic. Poza Kołem Lubuskim z siedzibą w Nowym Miasteczku k. Nowej Soli, w skład SPZD wchodzą ogniwa terenowe w Bytomiu, Krośnie, Legnicy, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu oraz Koło Członków Korespondentów, do którego należą krajanie rozproszeni po Polsce i świecie. Liczba członków SPZD ogółem wynosi około 350, w tym Koło Korespondentów liczy 102 byłych mieszkańców pow. drohobyckiego.

W sprawozdaniu z działalności ZG SPZD w okresie 11.06.2005-7.06.2008 napisano m.in.: „Mimo naszych starań o rozwój liczbowy Stowarzyszenia, zestawienie liczby zrzeszonych na początku i na końcu kadencji dało wynik ujemny. Jest to niestety tendencja stała, wynikająca z naturalnego biegu rzeczy. Nie powinno nas to jednak zwalniać, w dalszym trwaniu SPZD, z okazywania dbałości o jego stan liczbowy. Tym bardziej że nie zrzeszonych Krajanów, urodzonych w okresie międzywojennym i w czasie wojny, jest Bogu dzięki jeszcze dużo. Można także sięgać do młodszych zasobów pokoleniowych, których drzewa genealogiczne posiadają gałęzie w powiecie drohobyckim. W kadencji 2008-2011 starajmy się więc pozyskać dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej każdego, kto głęboko nosi w sercu ziemię rodzinną – swoją lub swoich przodków.” Napisano w nim również o realizacji Uchwały VI Walnego Zebrania Spr. – Wyb. z 11.06. 2005 r.: „Upamiętnienie nazw geograficzno-historycznych oraz nazwisk wybitnych córek i synów ziemi drohobyckiej zakończyło się mimo podejmowania starań, jedynie nadaniem ulicy w Wałbrzychu nazwy: Drohobycka. We Wrocławiu po 4 miesiącach oczekiwania, w wymuszonej monitem odpowiedzi Barbara Zdrojewska, przewodnicząca Rady Miejskiej, napisała łaskawie, że powinniśmy wskazać ulicę, której ma być nadana nazwa wraz ze szkicem sytuacyjnym tego fragmentu miasta. Żarty? Nie. Tak traktuje się we Wrocławiu Kresowian, kresy i pionierów tego miasta stamtąd pochodzących. Kresowianom pozostaje pamiętać o tym podczas wyborów. Szczegóły dotyczące oceny VI kadencji i kierunków działalności SPZD w kadencji VII (2008-2011) zostaną przedstawione na łamach Biuletynu SPZD Nr 3, który ukaże się drukiem w grudniu 2008 r. W skład ZG SPZD na nową kadencję zostali wybrani: Jan Rybotycki – prezes; Romuald Kołudzki-Stobbe – wiceprezes; Jerzy M. Pilecki – wiceprezes; Paweł Bryszkowski – sekretarz; Zbigniew Chudzian – skarbnik; członkowie wybieralni – Adam Czupkiewicz, Roman Kinarz, Adam Mędrzycki i Tadeusz Skrężyna. W skład ZG SPZD weszli również z racji pełnienia funkcji przewodniczących Zarządów Kół SPZD: Władysław 0lszewski-Bytom, Irena Konieczko-Krosno, Roman Lorenz – Legnica, Tadeusz Ostrowski – Nowe Miasteczko k. Nowej Soli, Irena Froch – Wałbrzych, Alicja Królikowska – Wrocław. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zdzisława Hoszowska – przewodnicząca, Lidia Dębska – członkini, Jerzy Pomersbach – członek. Nowo wybrany ZG SPZD powołał ponownie na redaktora naczelnego „Ziemi Drohobyckiej” i przewodniczącego Komisji Historycznej ZG SPZD – Jerzego M. Pileckiego; na przewodniczącego Koła Korespondentów SPZD – Władysława Olszewskiego; na redaktora naczelnego Biuletynu SPZD – Jana Rybotyckiego, który dobierze sobie współpracowników i przedstawi ich Czytelnikom w Biuletynie Nr 3 (grudzień 2008).

J.R.

ARCHIWUM

Uchwała XII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Kół SPZD (2005)

UCHWAŁA XII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Kół SPZD z dnia 11 czerwca 2005 roku (skrót)
1. Kontynuowanie realizacji Uchwały XI Walnego Zebrania zwłaszcza w zakresie; podejmowania starań o nazewnictwo ulic, placów, szkół nazwiskami wybitnych ludzi ziemi drohobyckiej. Ufundowanie do kościoła w Drohobyczu tablicy pamiątkowej wszystkich ofiar II wojny światowej z terenu ziemi drohobyckiej.
2. Zorganizowanie, w II połowie 2005 roku, spotkań przywołujących pamięć pierwszych transportów w II połowie 1945 roku – ludności polskiej z Drohobycza i zagłębia Borysławsko-Schodnickiego – do Wrocławia, Wałbrzycha, Środy Śląskiej i innych miast dolnośląskich.
3. Powołanie przez ZG SPZD, w 2005 roku, zespołu redakcyjnego do opracowania ksiązki o 15 letniej działalności SPZD.
4. W latach 2005 – 2008 podjąć działania w kierunku intensywnej rozbudowy liczebnej STOWARZYSZENIA. Nad zwiększeniem liczebności powinni się trudzić wszyscy członkowie SPZD. Każdy stowarzyszony krajan z ziemi drohobyckiej przyprowadza do SPZD przynajmniej jednego przyjaciela ziemi drohobyckiej.
5. Wszystkie Koła SPZD zobowiązane są do corocznego wpłacania na fundusz wydawniczy „Ziemi Drohobyckiej” specjalnych kwot wynikających z pomnożenia ilości członków koła przez 20 złotych.
6. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze SPZD postanawia skreślić z ewidencji Stowarzyszenia martwe ogniwa – Koła terenowe SPZD w Bielsku Białej i Bolesławcu na Dolnym Śląsku.

ARCHIWUM